Salgs- og leveringsbetingelser

Nedstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud samt salg og leverancer fra Podovo ApS, herefter kaldet ’Sælger’. Disse er gældende, medmindre andet er aftalt skriftligt.
1. Tilbud

1.1 Sælgers tilbud er kun gældende i 30 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan desuden bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

1.2 Mundtlige tilbud fra Sælger er ikke bindende, medmindre Sælger sender en skriftlig ordrebekræftelse til Køber. Vilkårene der fremgår i ordrebekræftelsen, er herefter gældende.

1.3 Ved specialfremstillede varer, forbeholder Sælger sig retten til at ændre tilbuddet i enhver henseende, indtil endelig godkendelse af Køberens udkast eller originalmateriale foreligger.

1.4 En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en skriftlig ordrebekræftelse via mail.

2. Priser

2.1 Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse.

2.2 Alle anførte priser er angivet i danske kroner og excl. Moms, samt andre eventuelle omsætningsafgifter.

2.2 Ved ordre af mindre eller større mængder, end angivet i tilbuddet, forbeholder Sælger sig retten til at ændre pris og leveringstidspunkt.

2.3 Indtil levering, er Køber forpligtet til at acceptere ændringer i prisen fra Sælgeres leverandør, som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Sælger, herunder ændringer i told, skatter, afgifter m.v., som følge af forøgede omkostninger for Sælger, herunder ændringer i told, skatter, afgifter m.v., som følge af forøgede omkostninger for Sælger, som f.eks. prisstigninger på ændringer i told, skatter og afgifter, samt råvarer. I tilfælde af, at Sælgers omkostninger forøges, som følge af Købers forhold, kan Sælger kræve godtgørelse heraf.

2.4 Rabatter er kun gældende ved skriftlig aftale.

3. Betalingsbetingelser

3.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant, ved Købers modtagelse af varen, medmindre andet er aftalt skriftligt i ordrebekræftelsen eller faktura.

3.2 I tilfælde af, at Køber ikke betaler til aftalt tid, beregnes en morarente på 2% pr. påbegyndt måned.

3.3 Eventuelle aftalte rabatter opnås kun, såfremt betalingen indgår rettidigt. I tilfælde af, at levering udskydes på grundt af Købers forhold, er Køber forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som om levering var sket rettidigt.

3.4 Ved eventuel opstået usikkerhed om Købers betalingsevne, herunder som følge af restance overfor Sælger, kan Sælger kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for betaling af både allerede forfaldne tilgodehavende samt fremtidige forfaldne beløb.

3.5 I tilfælde af Købers misligholdelse, har Sælger ret til at annullere tidligere givne tilsagn om betalingsfrister af enhver art.

3.6 Hvis Sælger har givet sin accept, kan modregning af ikke forfaldne eller bestridte krav, foretages af Køber.

4. Ejendomsforbehold

4.1 Indtil hele købssummen er betalt, incl. Fragt, gebyr m.v., forbliver det leverede Sælgers ejendom. Ydermere er Køber ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav.

5. Levering

5.1 Levering foregår fra Sælgers forretningsadresse, uanset om Sælger ved særskilt aftale med Køber, bringer leverancen frem til Køber. I dette tilfælde, betaler Køber fragten fra leveringssteddet og et ekspeditionsgebyr.

5.2 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en forsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber blive underrettet skriftligt med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

5.3 I tilfælde af, at forsinkelsen af leveringen skyldes, at Sælger står i en situation som angivet i afsnittet om ansvarsbegrænsning, udskydes leveringstiden med den tid som hindringen varer. Dog kan begge parter annullere aftalen, når hindringen varer i mere end 2 måneder.

5.4 Hvis leveringen ikke har fundet sted senest efter 2 måneder efter det opgivne leveringstidspunkt, kan Køber ved skriftlig meddelelse til Sælger, annullere ordren, såfremt leveringen ikke finder sted inden 14 dage efter, at Sælger har modtaget meddelelsen. Hvis ordren ikke er leveret efter de 14 dage, anses ordren for annulleret.

6. Destruktion af 3D-filer

6.1 3D-filer leveret af Køber, destrueres efter 30 dage efter slutleverance.

7. Annullering og ændring af ordrer

7.1 Efter Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

7.2 Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

8. Undersøgelsespligt og reklamation

8.1 Sælger står ikke til ansvar for mangler som er opstået som følge af overlast, almindeligt slid eller usædvanlig brug.

8.2 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler. Eventuel reklamation skal være indsendt skriftligt til Sælger, inden 8 dage fra modtagelsen af ordren.

8.3 Undlader Køber, at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

8.4 Sælger kan vælge at afhjælpe mangler ved salgsgenstanden eller foretage en ny levering.

8.5 Der henvises til dansk rets almindelige regler, for Købers mangelsbeføjelser. Ved eventuelle indgreb og/eller forandringer foretaget i/på salgsgenstanden, uden Sælgers skriftlige samtykke, er Sælger fritaget for enhver forpligtelse.

9. Returnering

9.1 Specialfremskaffede eller specialfremstillede varer, tages aldrig retur.

9.2 Som udgangspunkt, er det ikke muligt at sende salgsgenstanden retur. Dette kan kun ske, efter forudgående skriftlig aftale mellem Køber og Sælger. I dette tilfælde, skal retursendingen være i ubrudt original emballage, med dertilhørende den udstedte fakturas datering og nummer.

9.3 I tilfælde af returnering af ordre, forbeholder Sælger sig retten til at opkræve et fastlagt gebyr for returneringen.

10. Garanti

10.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, yder Sælger ikke garanti.

11. Ansvarsbegæring

11.1 Sælger fraskriver sig ansvaret for enhver skade eller tab, som Køber eller andre måtte lide, som skyldes direkte eller indirekte brug af det leverede produkt.

11.2 Sælgers ansvar er begrænset til det direkte tab, hvorfor Sælger ikke er ansvarlig for tidstab, driftstab, omsætningstab, avancetab eller andre lignende indirekte tab, herunder eventuel følge af leveringsforsinkelse eller mangler ved det leverede produkt.

11.3 Et erstatningskrav overfor Sælger, kan ikke overstige det pågældende faktureringsbeløb incl. Moms, for den solgte varer.

11.4 Sælger kan ikke holdes til ansvar for eventuel manglende opfyldelse af pligter, hvis de er forhindret eller besværliggøres som følge af krig, uroligheder, naturkatastrofer, undtagelsestilstand, import/eksportforbud, brand, eksplosion, valutarestriktioner, beslaglæggelse, mangel på transport, arbejdskonflikt, materialemangel og forsinkelse fra leverandører, eller andre omstændigheder der er ude af Sælgers hænder.

12. Produktansvar

12.1 Følgende gælder vedrørende Sælgers produktansvar:

  • Sælger er ikke ansvarlig for eventuelt tab af formue, som ikke er en følge af en af Sælgers erstatningsansvar omfattet person- eller tingskade.
  • Sælger står ikke til ansvar for eventuel skade på hverken løsøre eller fast ejendom.
  • Sælger er ikke ansvarlig for eventuelt avancetab, driftstab eller andre indirekte tab eller skader.
  • Sælger er kun ansvarlig for eventuelle personskaber, forvoldt af det leveret produkt. Denne skade skal dokumenteres, såfremt fejlen skyldes forsømmelser og/eller fejl fra Sælgers side.
13. Fravigelse

13.1 Eventuelle fravigelser i salgs- og leveringsbetingelser, kan kun fraviges ved skriftlig aftale mellem Køber og Sælger.