beställning Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkoren nedan gäller för alla erbjudanden samt försäljning och leveranser från Podovo ApS, nedan kallad "Säljare". Dessa gäller om inte annat skriftligen avtalats.
1. Erbjudanden

1.1 Säljarens erbjudande är endast giltigt i 30 dagar räknat från erbjudandedatumet. Efter utgången av denna period upphör Säljarens erbjudande automatiskt att gälla. Säljarens erbjudande kan också upphöra att gälla om en vara är slutsåld eller om leveransvillkoren ändras, t.ex. av en underleverantör.

1.2 Muntliga erbjudanden från säljaren är inte bindande om inte säljaren skickar en skriftlig orderbekräftelse till köparen. De villkor som anges i orderbekräftelsen ska då gälla.

1.3 När det gäller kundanpassade varor förbehåller sig säljaren rätten att ändra erbjudandet i alla avseenden tills det slutliga godkännandet av köparens utkast eller originalmaterial har erhållits.

1.4 En beställning är bindande först när den har godkänts av säljaren med en skriftlig orderbekräftelse via e-post.

2. Priser

2.1 Priserna är satta i enlighet med Säljarens vid varje tidpunkt gällande prislista eller i den skickade orderbekräftelsen.

2.2 Alla priser är angivna i danska kronor och exklusive. moms samt andra eventuella försäljningsskatter.

2.2 För beställningar av mindre eller större kvantiteter än vad som anges i erbjudandet förbehåller sig säljaren rätten att ändra priset och leveranstiden.

2.3 Fram till leveransen är köparen skyldig att acceptera prisändringar från säljarens leverantör till följd av ökade kostnader för säljaren, inklusive förändringar av tullar, skatter, avgifter etc. till följd av ökade kostnader för säljaren, inklusive prishöjningar på grund av förändringar av råvaror. Om säljarens kostnader ökar till följd av köparens omständigheter kan säljaren kräva ersättning för detta.

2.4 Rabatter är endast giltiga genom skriftligt avtal.

3. Betalningsvillkor

3.1 Betalningsvillkoren gäller netto kontantbetalning vid köparens mottagande av varorna, om inte annat skriftligen överenskommits i orderbekräftelsen eller fakturan.

3.2 Om köparen inte betalar vid avtalad tidpunkt ska dröjsmålsränta på 2% per månad eller del därav debiteras.

3.3 Eventuella avtalade rabatter beviljas endast om betalningen sker i tid. Om leveransen skjuts upp på grund av köparens omständigheter är köparen skyldig att göra eventuell betalning till säljaren som om leveransen hade skett i tid.

3.4 I händelse av osäkerhet om köparens betalningsförmåga, inklusive till följd av betalningsanmärkningar, kan säljaren kräva förskottsbetalning eller säkerhet för betalning av både redan förfallna fordringar och framtida förfallna belopp.

3.5 I händelse av köparens försummelse har säljaren rätt att annullera tidigare gjorda åtaganden om betalningsfrister av alla slag.

3.6 Om säljaren har gett sitt samtycke får köparen kvitta otillbörliga eller bestridda fordringar.

4. Äganderättsförbehåll

4.1 Tills hela köpeskillingen har betalats, inkl. frakt, avgifter etc., förblir de levererade varorna säljarens egendom. Dessutom har köparen inte rätt att kvitta eventuella motfordringar.

5. Leverans

5.1 Leverans sker från Säljarens företagsadress, oavsett om Säljaren, enligt separat avtal med Köparen, ombesörjer leveransen till Köparen. I detta fall betalar köparen frakten från leveransplatsen och en hanteringsavgift.

5.2 Leveranstiderna anges med reservation för eventuella förseningar hos underleverantörer. Om säljaren får kännedom om att en försening kommer att inträffa eller om han anser detta troligt, ska köparen underrättas skriftligen med information om den förväntade nya leveranstiden.

5.3 Om leveransförseningen beror på att säljaren befinner sig i en situation som anges i avsnittet om ansvarsbegränsning, skjuts leveranstiden upp under den tid som hindret varar. Båda parter kan dock häva avtalet om hindret varar i mer än två månader.

5.4 Om leverans inte har skett inom 2 månader efter den angivna leveranstiden kan köparen, genom skriftligt meddelande till säljaren, annullera beställningen om leverans inte sker inom 14 dagar efter det att säljaren har mottagit meddelandet. Om beställningen inte har levererats efter de 14 dagarna ska beställningen anses vara annullerad.

6. Förstöring av 3D-filer

6.1 3D-filer som levereras av köparen förstörs 30 dagar efter den slutliga leveransen.

7. Annullering och ändring av beställningar

7.1 Efter att säljaren har skickat en orderbekräftelse till köparen har köparen inte rätt att ändra eller annullera ordern.

7.2 Om köparen ändå väljer att annullera beställningen är köparen skyldig att ersätta säljarens uteblivna vinst.

8. Skyldighet att utreda och eventuella klagomål

8.1 Säljaren är inte ansvarig för fel som uppstått till följd av överbelastning, normalt slitage eller onormal användning.

8.2 Omedelbart efter leverans eller mottagande av varorna, och alltid innan varorna används, måste köparen inspektera de levererade varorna för att säkerställa att de är fria från defekter. Eventuella reklamationer måste lämnas skriftligen till säljaren inom 8 dagar efter mottagandet av beställningen.

8.3 Om köparen underlåter att meddela säljaren omedelbart efter att köparen har fått kännedom om ett fel kan köparen inte senare göra dessa fel gällande mot säljaren.

8.4 Säljaren kan välja att avhjälpa fel i varorna eller göra en ny leverans.

8.5 För köparens rättshjälp vid fel hänvisas till de allmänna reglerna i dansk lag. Vid ingrepp och/eller ändringar som görs i/på försäljningsobjektet utan säljarens skriftliga medgivande är säljaren befriad från alla skyldigheter.

9. Returer

9.1 Skräddarsydda eller specialanpassade varor kan inte returneras.

9.2 Som utgångspunkt är det inte möjligt att återlämna försäljningsobjektet. Detta kan endast ske genom ett skriftligt förhandsavtal mellan köparen och säljaren. I detta fall måste returförsändelsen vara i obruten originalförpackning, med datum och nummer på den utfärdade fakturan.

9.3 Vid retur av en beställning förbehåller sig säljaren rätten att ta ut en fast avgift för returen.

10. Garanti

10.1 Om inte annat skriftligen överenskommits ger säljaren ingen garanti.

11. Ansvarsbegränsning

11.1 Säljaren frånsäger sig allt ansvar för skador eller förluster som drabbar köparen eller andra till följd av direkt eller indirekt användning av den levererade produkten.

11.2 Säljarens ansvar är begränsat till den direkta förlusten, och säljaren är därför inte ansvarig för det positiva kontraktsintresset, tidsförlust, verksamhetsförlust, förlust av omsättning, förlust av vinst eller andra liknande indirekta förluster, inklusive eventuella följder av försenad leverans eller defekter i den levererade produkten.

11.3 Ett skadeståndsanspråk mot säljaren får inte överstiga det aktuella fakturabeloppet inkl. moms, för de sålda varorna.

11.4 Säljaren är inte ansvarig för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter om de förhindras eller försvåras av krig, inbördeskrig, naturkatastrofer, undantagstillstånd, import-/exportförbud, brand, explosion, valutarestriktioner, beslag, transportbrist, arbetskonflikter, materialbrist och förseningar från leverantörer eller andra omständigheter som ligger utanför säljarens kontroll.

12. Produktansvar

12.1 Följande gäller för säljarens produktansvar:

  • Säljaren är inte ansvarig för förlust av egendom som inte är en följd av personskada eller skada på egendom som omfattas av säljarens ansvar.
  • Säljaren är inte ansvarig för skador på lös eller fast egendom.
  • Säljaren är inte ansvarig för förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet eller annan indirekt förlust eller skada.
  • Säljaren är endast ansvarig för personskador som orsakats av den levererade produkten. Denna skada måste dokumenteras om felet beror på försumlighet och/eller fel från säljarens sida.
13. Undantag

13.1 Eventuella avvikelser från försäljnings- och leveransvillkoren kan endast göras genom ett skriftligt avtal mellan köparen och säljaren.